Στο μάθημα "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" προβλέπεται η παράδοση εργασιών προς εκπόνηση από τους φοιτητές, η αξιολόγηση των οποίων συμμετέχει στον τελικό βαθμό με τον τρόπο που ορίζεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Οι φοιτητές που εκπονούν εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος οφείλουν να τηρούν τον κώδικα ηθικής που περιγράφεται στη συνέχεια.
  1. Οι εργασίες πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί από τους φοιτητές που τις παραδίδουν. Απαγορεύεται η παράδοση εργασιών που έχουν προκύψει από αντιγραφή εργασιών άλλων φοιτητών ή που έχουν εκπονηθεί από τρίτους.
  2. Απαγορεύεται η παραχώρηση εργασιών από φοιτητές σε συναδέλφους τους, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την παραβίαση του προηγούμενου κανόνα.
  3. Επιτρέπεται, αλλά και ενθαρρύνεται, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προς εκπόνηση εργασίες, αλλά απαγορεύεται η διακίνηση υλικού (προγραμμάτων, εγγράφων, κλπ.) που αποτελούν τμήματα εργασιών προς εκπόνηση στα πλαίσια των υποχρεώσεων του μαθήματος.
  4. Εργασίες που βασίζονται σε πηγές από το διαδίκτυο ή αλλού οφείλουν να αναφέρουν ρητά τις πηγές αυτές.
  5. Κάθε φοιτητής οφείλει να είναι σε θέση να εξηγήσει το περιεχόμενο των εργασιών που έχει παραδώσει όταν του ζητηθεί.
Όποιος συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε διαδικασίες που παραβιάζουν τον παραπάνω κώδικα ηθικής, μηδενίζεται στο μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο συνέβη το παράπτωμα. Η κρίση για το αν παραβιάστηκε ο κώδικας ηθικής από κάποιο φοιτητή γίνεται αποκλειστικά από τον καθηγητή του μαθήματος. Φοιτητής που θεωρεί ότι αδίκως μηδενίστηκε στο μάθημα λόγω παραβίασης του κώδικα ηθικής έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου.