Ημερομηνία
8:45-11:45 12:00-15:00 18:30-21:30
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές
Παρουσίασης και Συγγραφής
Επιστημονικών Εκθέσεων
Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη
Φυσική
Ηλεκτρονική
Τεχνολογία Λογισμικού
Συστήματα Επικοινωνιών
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων
Λογισμικού
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Φωτονική
Μαθηματικά Πληροφορικής
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής
Πληροφορικής - Σημασιολογία Γλωσσών
Προγραμματισμού
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών
Συστημάτων
Μικροοικονομική Ανάλυση
Θεωρία Αριθμών
Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική
Μάθηση
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
Υπολογιστική Γεωμετρία
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Διαχείριση Δικτύων
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Επεξεργασία
και Ανάλυση Εγγράφων
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές
Προγραμματισμού
Ασύρματες Ζεύξεις
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Δίκτυα Επικοινωνιών I
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Κυματοδηγοί,
Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για
Ενσωματωμένα Συστήματα
Διδακτική της Πληροφορικής
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής
Γλώσσας
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
Θεωρία Υπολογισμού
Παρασκευή 29/6/2018
Πέμπτη 21/6/2018
Παρασκευή22/6/2018
Δευτέρα 25/6/2018
Τρίτη 26/6/2018
Τετάρτη 27/6/2018
Πέμπτη 28/6/2018
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Παρασκευή 15/6/2018
Δευτέρα 18/6/2018
Τρίτη 19/6/2018
Τετάρτη 20/6/2018
Προγραμματισμός Συστήματος
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση
Λογικός Προγραμματισμός
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινής Περιόδου 2018
Δευτέρα 11/6/2018
Τρίτη 12/6/2018
Τετάρτη 13/6/2018
Πέμπτη 14/6/2018
Ανάλυση I
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα