Ημερομηνία
8:45-11:45 12:00-15:00 18:30-21:30
Παρασκευή 9/2/2018
Γραφικά I
Πιθανότητες και Στατιστική
Λογική Σχεδίαση
Παράλληλα Συστήματα
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Κρυπτογραφία
Σήματα και Συστήματα
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπόλογισμοί
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Γραμμική Άλγεβρα
Λειτουργικά Συστήματα
Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και
Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Αριθμητική Ανάλυση
Πέμπτη 1/2/2018
Παρασκευή 2/2/2018
Δευτέρα 5/2/2018
Τρίτη 6/2/2018
Τετάρτη 7/2/2018
Πέμπτη 8/2/2018
Δευτέρα 29/1/2018
Τρίτη 30/1/2018
Τετάρτη 31/1/2018
Πληροφορική και Εκπαίδευση
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I
Ανάλυση II
Δίκτυα Επικοινωνιών II
Μεταγλωττιστές
Τεχνητή Νοημοσύνη
Διακριτά Μαθηματικά
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
Παρασκευή 26/1/2018
Θεωρία Γραφημάτων
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό (οι ώρες εξέτασης ανά εργαστηριακό τμήμα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος)
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινής Περιόδου 2018
Δευτέρα 22/1/2018
Τρίτη 23/1/2018
Τετάρτη 24/1/2018
Πέμπτη 25/1/2018