Ημερομηνία
8:45-11:45 12:00-15:00 18:30-21:30
Παρασκευή 8/2/2019
Εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό (οι ώρες εξέτασης ανά εργαστηριακό τμήμα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος)
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
Πέμπτη 7/2/2019
Γραφικά I
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σήματα και Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Λογική Σχεδίαση
Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
Παράλληλα Συστήματα
Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
Γραμμική Άλγεβρα
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
Ειδικά Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη
Αποφάσεων
Πιθανότητες και Στατιστική
Διακριτά Μαθηματικά
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπόλογισμοί
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
Αριθμητική Ανάλυση
Πέμπτη 31/1/2019
Παρασκευή 1/2/2019
Δευτέρα 4/2/2019
Τρίτη 5/2/2019
Τετάρτη 6/2/2019
Δευτέρα 28/1/2019
Τρίτη 29/1/2019
Τετάρτη 30/1/2019
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Ανάλυση II
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I
Πληροφορική και Εκπαίδευση
Δίκτυα Επικοινωνιών II
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινής Περιόδου 2019
Δευτέρα 21/1/2019
Τρίτη 22/1/2019
Τετάρτη 23/1/2019
Πέμπτη 24/1/2019
Πληροφοριακά Συστήματα
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Λειτουργικά Συστήματα
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
Παρασκευή 25/1/2019
Δευτέρα 11/2/2019
Συστήματα Επικοινωνιών
Τρίτη 12/2/2019
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Παρασκευή 15/2/2019
Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής I (οι ώρες εξέτασης θα ανακοινωθούν από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου)
Τετάρτη 13/2/2019
Πέμπτη 14/2/2019
Δίκτυα Επικοινωνιών I