Υλικό για το Μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου του ΠΜΣ


Some slides on Web Application Servers
Universal Resource Identifiers
HyperText Markup Language
Common Gateway Interface
Hypertext Transfer Protocol
Ασκηση για το Μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου/Μεταπτυχιακό 2001
JavaBeans/Documentation by SunSoft
JSP Examples
JSP Specification Ver.1.1
A book for EJBs in PDF
Code for DB Access JavaBean
Code for Cookie Handling JavaBean
Brief intro to HTTP Cookies
Slides for EJB (29/5/01)

Υλη Εξετάσεων