Η παρακάτω διάταξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος A, ΦΕΚ 7 στις 30 Ιανουαρίου 1997.

Νόμος 2454/1997

 

¶ρθρο 12

1. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατανομή των θέσεων διορισμού εκπαιδευτικών κατ’ έτος στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του ν.2000/1992 (ΦΕΚ 18Α) εξαντλούνται οι διοριστέοι του ενός κλάδου, ο αριθμός διοριζομένων συμπληρώνεται από υποψηφίους για διορισμό του άλλου κλάδου.

2. Εγγραφή υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών στους πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με τα προσόντα των στοιχείων β’, γ’, δ’ του άρθρου 1 του π.δ./τος 118/1995 και των στοιχείων β’, γ΄και δ΄του άρθρου 2 του ιδίου π.δ./τος, καθώς και υποψηφίων που έχουν πτυχίο καθηγητικής σχολής θετικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο απο το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., με προυπηρεσία εισηγητή σε σεμινάρια πληροφορικής των επιστημονικών τους ενώσεων, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών αθροιστικά, είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο για τους έχοντες αποκτήσει τα προσόντα αυτά το αργότερο μέχρι 31.12.1996. Από το σχολικό έτος 1997-1998 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία στη δημόσια εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων των αντιστοίχων κλάδων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση.

3. Από το σχολικό έτος 1997-1998 ο αριθμός των εισαγομένων στην ΠΑΤΕΣ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η εισαγωγή αυτών γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων. Η παρούσα ρύθμιση δεν αποκλείει την εισαγωγή στην ΠΑΤΕΣ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδιωτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για την εισαγωγή στην ΠΑΤΕΣ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., υποψηφίων για διορισμό στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολογίας, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων.

5. Το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., όπου αυτό απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις ως προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να αντικατασταθεί με πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης που απονέμεται από ΑΕΙ της ημεδαπής. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων ΑΕΙ.