Dionysios Xenakis
University of Athens
Department of Informatics and Telecommunications
Panepistimiopolis, Ilisia
15784, Athens - Greece
Tel: +30 210 7275123