ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ


Συμμετέχοντες φορείς

Υπουργική απόφαση ίδρυσης

Προκήρυξη

Οδηγός σπουδών

Σπουδαστές

Πρόγραμμα σπουδών

Γραμματειακά θέματα

Ανακοινώσεις

Διπλωματικές εργασίες

Αρχική σελίδα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Σκοπός του προγράμματος
2. Ιστορία και οργάνωση
3. Διοίκηση
4. Προσωπικό
5. Κατάλογος Μαθημάτων
6. Περιεχόμενο Μαθημάτων
7. Χρήσιμες Ημερομηνίες
8.Υποχρεώσεις για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη    Μικροηλεκτρονική
9. Επιλογή Σπουδαστών
10. Ελεύθερη Παρακολούθηση

1. Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μικροηλεκτρονική είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων και μηχανικών στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, έναν τομέα εξαιρετικής σημασίας για την τεχνολογική ανάπτυξη και με έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα. Επίσης η προετοιμασία διδακτόρων που θα έχουν τη δυνατότητα αυτοδύναμης παραγωγής Επιστημονικής-Τεχνολογικής έρευνας και θα αποσκοπούν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

Στόχος του ΠΜΣ στη «Μικροηλεκτρονική» είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων, κατάλληλων να στελεχώσουν το χώρο της Τεχνολογίας και του Σχεδιασμού μικροηλεκρτονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν την σύγχρονη έκφραση της Ηλεκτρονικής και τη βάση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του υλικού της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου αποβλέπει η προτεινόμενη αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Μεταπτυχιακού αυτού.

Οι αναπτυσσόμενες ανάγκες της αγοράς σε συνδυασμό με την εμπειρία από την τετραετή λειτουργία του ΠΜΣ στη «Μικροηλεκτρονική» έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας δύο Κατευθύνσεων Σπουδών. Η μία κατεύθυνση είναι προσανατολισμένη στην Τεχνολογία κατασκευής των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων πυριτίου αλλά και στην έρευνα και μελέτη των νέων υλικών και δομών της Μικροηλεκτρονικής.  Η δεύτερη αφορά στη Σχεδίαση κυκλωμάτων και συστημάτων VLSI προσανατολισμένων στις εφαρμογές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, που καλύπτει όλα τα επίπεδα σχεδίασης από το φυσικό επίπεδο ως το επίπεδο συμπεριφοράς. Οι λόγοι που παρακινούν σε έναν τέτοιο διαχωρισμό είναι αφ΄ ενός μεν το γεγονός ότι η αγορά εργασίας διαχωρίζει αυτούς τους δύο κλάδους και αφ’  ετέρου το ότι οι γνώσεις που απαιτούν οι δύο αυτοί κλάδοι προϋποθέτουν σπουδαστές με διαφορετικό υπόβαθρο σπουδών και διαφορετικά επιστημονικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.

αρχή

2. Ιστορία και οργάνωση

Ίδρυση

    Η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο τη "Μικροηλεκτρονική" στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Β7/438 της 13-8-96.

    Οι πρώτοι Σπουδαστές του ΠΜΣ, έγιναν δεκτοί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οπότε και λειτούργησε κανονικά για πρώτη φορά.

    Με την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 57267/Β7 της 10-7-2003 εγκρίθηκε η τροποποίηση της λειτουργίας του ΠΜΣ με αντικείμενο τη Μικροηλεκτρονική του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ξεκίνησε η λειτουργία του μεταπτυχιακού με δύο κατευθύνσεις: σχεδίασης Ο.Κ. και τεχνολογίας Ο.Κ..

Συμμετέχοντες φορείς

   Το ΠΜΣ με αντικείμενο τη "Μικροηλεκτρονική" είναι Διατμηματικό των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ και λειτουργεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) της Γαλλίας.

·   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989, με το προεδρικό διάταγμα 389/1989, όμως ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί το 1986, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ως "Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών".

   Ο πυρήνας του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του, (Δ.Ε.Π.), προήλθε από τα Τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών. Σήμερα, έχει εμπλουτιστεί με αξιόλογους επιστήμονες και αποτελείται από 39 μέλη ΔΕΠ, 11 Καθηγητές, 12 Αναπληρωτές Καθηγητές, 14 Επίκουρους Καθηγητές και 2 Λέκτορες.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τρεις Τομείς :

   Α΄ Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων της Πληροφορικής, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά , με τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθμων και Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομών και Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού και Γραφικής με Υπολογιστή.

   Β΄ Τομέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,  με γνωστικό αντικείμενο την Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων.

   Γ΄ Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ,  με γνωστικό αντικείμενο τις Διατάξεις και τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής.

   Εκτός από τον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών , στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τους εξής έξι  Μεταπτυχιακούς Κύκλους Ειδίκευσης :

·   Υπολογιστική Επιστήμη

·   Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

·  Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών

·   Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

·   Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα

·  Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχει επιπλέον σε Διατμηματικά/Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στους τομείς :

 · Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Συντονιστής το Τμήμα Φυσικής)

 ·  Ηλεκτρονικής και Ραδιοτεχνολογίας (Συντονιστής το Τμήμα Φυσικής)

 ·  Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης (Συντονιστής το Τμήμα ΜΙΘΕ)

 ·  Λογικής και Θεωρίας Αλγορίθμων και Υπολογισμών (Συντονιστής το Τμήμα    Μαθηματικών)

 · Μικροηλεκτρονικής (Συντονιστής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έναρξη από το ακαδημαϊκό    έτος 1998-99)

 · Οικονομικής και Διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (Συντονιστής το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

  Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα το Τμήμα αναπτύσσει και έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε πολλές επιστημονικές περιοχές, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ανάλυση Συστημάτων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων και Γνώσεων, Γλώσσες Προγραμματισμού , Γραφική με Υπολογιστή, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής, Επικοινωνία με Ομιλία, Κατανεμημένα Συστήματα, Λογικός Προγραμματισμός, Μικροηλεκτρονική, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτικοηλεκτρονική, Παράλληλη Επεξεργασία, Πληροφοριακά Συστήματα, Προσομοίωση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Υπολογιστική Γεωμετρία.

   Για τις παραπάνω δραστηριότητες το Τμήμα διαθέτει όχι μόνο ερευνητικά αλλά και αντίστοιχα εργαστήρια ασκήσεως των φοιτητών.

   Αξιόλογη είναι και η συμμετοχή του Τμήματος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, όπως : ESPRIT I, ESPRIT II, ESPRIT III, ESPRIT/IT, RACE I, RACE II, BCR(MAT1), ACTS, TELEMATICS, BIOMED 2, DELTA I, DELTA II, TIDE, FORCE, SOCRATES, HORIZON, LINGUA, HCM, COST, GRAMEWORK IV, ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕΔ,STRIDE, ΥΠΕΡ, ΕΠΕΤ, IST, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ανταγωνιστηκότητα και ΕΠΕΑΕΚ..

   Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι μεταξύ των πρώτων στην προσέλκυση εξωτερικών πόρων στο ΕΚΠΑ.

   Η εμπειρία των μελών του Τμήματος στα παραπάνω προγράμματα έχει οδηγήσει τις Πανεπιστημιακές αρχές να αναθέσουν στο Τμήμα υπευθυνότητα διαχείρισης ή /και εκτέλεσης μεγάλων πανεπιστημιακών προγραμμάτων ανάπτυξης στους τομείς των Δικτύων, της Βιβλιοθήκης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης, έκαστο προϋπολογισμού της τάξεως δισεκατομμυρίων δραχμών.

    Έχει επιπλέον αναπτυχθεί έντονη δραστηριότητα για τη διασύνδεση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον παραγωγικό τομέα μέσω διμερών συνεργασιών με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών φιλοξενεί και υποστηρίζει το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.    

     Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τόσο του Προπτυχιακού Κύκλου όσο και των Μεταπτυχιακών Ειδικεύσεων, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, με την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του αποκτούν επιστημονική βάση, ουσιαστική και σημαντική ερευνητική και πρακτική εμπειρία στην Πληροφορική ώστε να ανταποκρίνονται στις δυσκολότερες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

    Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δίνονται στο www.di.uoa.gr.

· Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

    Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής είναι ένα από τα 8 Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", και έχει σαν κύριο σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση στην Μικροηλεκτρονική, τα Μικροσυστήματα και την Νανοτεχνολογία.

    Το Ινστιτούτο διαθέτει το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα με πλήρεις τεχνολογικές δυνατότητες διεργασιών C-MOS, πρωτοτυποποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ανάπτυξης, χαρακτηρισμού και ελέγχου δομών, διατάξεων, αισθητήρων και ανιχνευτών πυριτίου.

    Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης το μοναδικό στην Ελλάδα σύστημα λιθογραφίας ηλεκτρονίων για δομές νανοδιαστάσεων και πλήρες εργαστήριο σχεδιασμού αναλογικών, μικτών και ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

    Στο Ινστιτούτο λειτουργούσε πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων στην Μικροηλεκτρονική, που απευθυνόταν κυρίως στους υποψήφιοι διδάκτορες υποτρόφους του Ινστιτούτου, από το 1985.

    Η εμπειρία από το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, το οποίο εξελίχθηκε και βελτιστοποιήθηκε κατά τα δέκα έτη λειτουργίας του, καθώς και η υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή λειτουργία του παρόντος "ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική".

    Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο δίνονται στο www.imel.demokritos.gr.

· Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

    Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένο με την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και οργανικά υπαγόμενο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

    Το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό να προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη στους ευρύτατους τομείς των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνικών, των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους σε πλήθος τομέων, όπως τα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, η Τεχνολογία Λογισμικού και Υλικού, ο Αυτόματος 'Έλεγχος, τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος καθώς και η Βιοϊατρική Τεχνολογία.

    Το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και η δραστηριότητά του συντονίζεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος εκλέγεται από την Σύγκλητο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

αρχή

3. Διοίκηση

    Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

    Η διοίκηση του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης των δύο Τμημάτων (ΓΣΕΣ). Στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι από κάθε Τμήμα και ένας εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

αρχή

4. Προσωπικό

    Για τη στήριξη του ΠΜΣ τόσο οργανωτικά όσο και στη διεξαγωγή των μαθημάτων & εργαστηριακών ασκήσεων συμμετέχουν μέλη όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Ιδιότητα

Τηλ . e-mail

Fax

Κ. Χαλάτσης

ΕΚΠΑ

Καθηγητής Πληροφορικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ

             210-7275201 

email:xalatsi@di.uoa.gr.

210-7275214

Α. Αραπογιάννη

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγήτρια Μικροηλ/κης  

Αναπλ. Επιστημ. Υπεύθ. ΠΜΣ

             210-7275314

email:arapogia@di.uoa.gr.

210-7275333

Ν. Θεοφάνους

ΕΚΠΑ

Καθηγητής Οπτικοηλ/κής

             210-7275303

email:ntheofanous@di.uoa.gr.

210-7275333

Κ. Καρούμπαλος

ΕΚΠΑ

Ομ. Καθηγητής Ηλεκτρονικής

             210-7275301

email: kkarou@di.uoa.gr.

210-7275333

Δ. Σιβρίδης

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής Οπτικοηλ/κής

             210-7275322

email:dsyvridi@di.uoa.gr.

210-7275333

Η. Μανωλάκος

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής

             210-7275653

 

email:eliasm@di.uoa.gr.

210-7275333

Α. Πασχάλης

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής Ψηφιακής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής

              210-7275231

 

email:paschali@di.uoa.gr.

210-7275214

Γ. Κουρουπέτρογλου

ΕΚΠΑ

Επίκουρος Καθηγητής

              210-7275322

 

email:koupe@di.uoa.gr.

210-7275333

Γ. Παπαϊωάννου

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής Μικροηλ/κής

             210-7276817

email:g.parai@phys.uoa.gr.

 

Γ. Τριμπέρης

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής Φυσ. Στερ. Κατ.

             210-7276809

emai:g.triber@phys.uoa.gr.

 

Κ. Αϊδίνης

ΕΚΠΑ

Επίκουρος Καθηγητής

             210-7276675

emai:caidinis@phys.uoa.gr.

 

Ν. Στεφάνου

ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγητής

             210-7276762

emai:nstefan@phys.uoa.gr.

 

Ε. Ροδίτη

ΕΚΠΑ

Επίκουρος Καθηγήτρια

             210-7276868

emai:roditi@phys.uoa.gr.

 

Α. Νασιοπούλου

ΕΚΕΦΕ

Δ/ντρια Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής ΕΚΕΦΕ  "Δ" Νανοτεχνολογία

             210-6542783 – 210-6503123

email:a.nassiopoulou@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Ν. Γλέζος

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Α΄ Λιθογραφία

             210-6503236

email:n.glezos@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Ε. Γογγολίδης

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Α΄ Διεργασίες και τεχνολογία Πλάσματος

             210-6503237

email: evgog@imel.demokritos.gr

210-6511723

Δ. Δαβάζογλου

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Α΄ Διεργ. Εναπόθ.

             210-6503117

email:d.davazoglou@imel.demokritos.gr.

210-6511723

P. Normand

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Α΄ Νανοτεχνολογία

             210-6503115

email:p.pascal@imel.demokritos.gr

210-6511723

Π. Αργείτης

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Α΄ Χημικές Διεργ.

             210-6503114

email:p.argitis@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Χ. Τσάμης

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Β΄ Διεργασίες

             210-6503112

email:x.tsamis@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Δ. Κουβάτσος

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Β΄ Λιθογραφία

             210-6503266

email: d.kouvatsos@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Γ. Ράπτης

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Γ΄ Λιθογραφία

             210-6503236

email:g.raptis@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Ν. Παπανικολάου

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Γ΄ Θεωρία

             210-6503245

 

Email: n.papanikolaou@imel.demokritos.gr

210-6511723

Α. Τσερέπη

ΕΚΕΦΕ

Ερευνητής Γ΄ Διεργ. Πλάσμ

             210-6503264

email:a.tseperis@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Ε. Τσώη

ΕΚΕΦΕ

Ερευνήτρια Α΄ΕΛΕ Εργαστ. Μ/Η

             6503118-3138-3111-3276

email:e.tsoi@imel.demokritos.gr.

210-6511723

Δ. Σκαρλάτος

ΕΚΕΦΕ

Συνεργ. Ερευν., Διεργασίες

        210-6503112

 

e-mail: dskar@imel.demokritos.gr

210-6511723

Γ. Πάτσης

ΕΚΕΦΕ

Συνεργ. Ερευν, Προσομοιωση λιθογραφίας

       

 

e-mail: gpatsis@imel.demokritos.gr

210-6511723

Ν. Ουζούνογλου

ΕΜΠ

Καθηγητής

            210- 7723556

email : nuzu@cc.ece.ntua.gr

210-7723557

Ε. Καραγιάννη

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Λέκτορας

           210-7722291

 

e-mail: evka@esd.ece.ntua.gr

210-7723557

 αρχή

5. Κατάλογος Μαθημάτων

Συντομογραφίες : Χ= Χειμερινό Εξάμηνο, Ε= Εαρινό Εξάμηνο,

      Τ=Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων,

      Σ=Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.

 Κωδ.

Τίτλος  Μαθήματος

Υποχρωτικό.

Επιλογή

Χ

Ε

01

Ημιαγωγικές Διατάξεις

Τ, Σ

 

ü

 

02

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι

Τ, Σ

 

ü

 

03

Διεργασίες Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Τ, Σ

 

ü

 

11

Μικρομηχανική – Αισθητήρες

Τ

 

ü

 

12

Φυσική Νανοδιατάξεων

Τ

 

 

ü

13

Εργαστήριο Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Τ

 

 

ü

14

Χαρακτηρισμός Δομών και Διατάξεων  

Τ

 

 

ü

15

Υπολογιστικές Μέθοδοι

 

Τ

ü

 

16

Διεργασίες Πλάσματος

 

Τ

 

ü

17, 23

Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Σ

Τ

 

ü

18

Πολυμερή στη Μικροηλεκτρονική

 

Τ

 

ü

19

Προσομοίωση Διεργασιών και Διατάξεων

 

Τ

 

ü

21

Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Σ

 

 

ü

22

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ

Σ

 

 

ü

24

Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMIC)

Σ

 

ü

 

25

Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων

 

Σ

 

ü

26

Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

 

Σ

ü

 

27

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

 

Σ

 

ü

28

Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

 

Σ

 

ü

29

Ενσωματωμένα Συστήματα

 

Σ

 ü

 

30

Διπλωματική Εργασία

Τ, Σ

 

ü

 

 αρχή

6. Περιεχόμενο Μαθημάτων

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού


 

1. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Φθινοπωρινό

 

Διδάσκοντες:

 

Σ. Γ. Κατσαφούρος

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το  μάθημα έχει στόχο να διδάξει το φοιτητή την τεχνική σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ( ΟΚ ) με πολύ μεγάλη κλίμακα ολοκλήρωσης (VLSI) σε CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) τεχνολογία. Όπως είναι γνωστό η τεχνολογία αυτή είναι η επικρατέστερη απ’ όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες διότι, μεταξύ άλλων, προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ισχύος, υψηλά περιθώρια θορύβου και είναι σχετικά εύκολη στη σχεδίαση. 

Το μάθημα περιλαμβάνει: Σύντομη εισαγωγή στις διαδικασίες κατασκευής CMOS ΟΚ, χαρακτηριστικά και λειτουργία MOS δομών, στατικά και μεταβατικά φαινόμενα ενός MOS αντιστροφέα, συνδυαστικά, ακολουθιακά και κυκλώματα CMOS δυναμικής λογικής, CMOS κυκλώματα εισόδου/εξόδου.     

 

Βιβλιογραφία

 1. S. Kang, Y. Leblebici, CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS Analysis and design, WCB/McGRAW-HILL, 1999.
 2. N. West, K. Eshragian, Principles of CMOS VLSI Design- A Systems Perspective, Addison-Wesley, 1988.
 3. K. Bernstein, K.M. Carrig, C.M. Durham, P.R. Hansen, D. Hogenmiller, E.J. Nowak, N.J. Rohrer, High Speed CMOS Design Styles, Kluwer Academic, 1999.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

1. Άλγεβρα Boole, Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Πέραν της ενεργού συμμετοχής τους ( ερωτήσεις/απαντήσεις ) κατά τη διάρκεια διδασκαλίας οι φοιτητές απαιτείται να εκτελέσουν κατ’ οίκον εργασία, να σχεδιάσουν ( ηλεκτρικός και φυσικός σχεδιασμός ) ένα CMOS ολοκληρωμένο κύκλωμα, σε επίπεδο ομάδας 2-3 μελών, χρησιμοποιώντας επαγγελματικά εργαλεία και τεχνολογικούς κανόνες και παραμέτρους σύγχρονου οίκου επεξεργασίας πυριτίου ( silicon foundry ) και να συμμετέχουν επιτυχώς στον τελικό διαγωνισμό. Ο βαθμός της ομαδικής εξαμηνιαίας εργασίας και του τελικού διαγωνισμού – καθένας απαραιτήτως υπεράνω της βάσης- έχει ισοβαρή καθένας συμμετοχή στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού.        

 Οργανόγραμμα Διδασκαλίας 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

1

Κατσαφούρος

 CMOS ΟΚ-Εισαγωγή

2

Κατσαφούρος

Διαδικασίες κατασκευής CMOS ΟΚ

3

Κατσαφούρος

Τρανζίστορ MOS

4

Κατσαφούρος

Τρανζίστορ MOS

5

Κατσαφούρος

CMOS αντιστροφέας-Στατικά χαρακτηριστικά

6

Κατσαφούρος

CMOS αντιστροφέας-Στατικά χαρακτηριστικά

7

Κατσαφούρος

CMOS αντιστροφέας-Δυναμικά χαρακτηριστικά

8

Κατσαφούρος

CMOS αντιστροφέας-Δυναμικά χαρακτηριστικά

9

Κατσαφούρος

Συνδυαστικά  CMOS ΟΚ

10

Κατσαφούρος

Ακολουθιακά CMOS ΟΚ

11

Κατσαφούρος

CMOS ΟΚ δυναμικής λογικής

12

Κατσαφούρος

CMOS ΟΚ εισόδου/εξόδου

 κατάλογος μαθημάτων

     2. Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

1ο

και οι δύο κατευθύνσεις

Διδάσκοντες:

 

Ε. Γογγολίδης, Δ. Σκαρλάτος, Δ. Δαβάζογλου, με παρεμβάσεις προσκεκλημένων

 

Περιγραφή του μαθήματος

Γίνεται εισαγωγή στην επίπεδη τεχνολογία για κατασκευή μικρο και νανο δομών και κυκλωμάτων, στους καθαρούς χώρους που απαιτούνται, και παρουσιάζονται με την σειρά οι διεργασίες κατασκευής. Πρώτα η αποτύπωση σχήματος σε κάποιο φίλμ (υμένιο) υλικού με λιθογραφία και εγχάραξη, κατόπιν οι διεργασίες νόθευσης υλικού ώστε να γίνει τύπου p ή n, και τέλος οι διεργασίες δημιουργίας υμενίων διηλεκτρικών ή μεταλλικών. Σε κάθε διεργασία παρουσιάζεται η βασική φυσική και χημεία, ο εξοπλισμός, και το λογισμικό προσομοίωσης.

 

Βιβλιογραφία

 1. Silicon VLSI Technology, Fundamentals, Practice and Modeling, J.D. Plummer, M. D. Deal, P.B. Griffin, Prentice Hall 2000

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασική φυσική, χημεία και μαθηματικά προπτυχιακού επιπέδου, καθώς και λίγες γνώσεις ηλεκτρονικής και ηλεκτροτεχνίας.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Ασκήσεις σε κάθε μάθημα και τελική εξέταση

 Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

Ε. Γογγολίδης / προσκεκλήμένος

Εισαγωγή στην επίπεδη τεχνολογία, και τους καθαρούς χώρους

Ε. Γογγολίδης

Λιθογραφία

Ε. Γογγολίδης

Λιθογραφία

Ε. Γογγολίδης

Εγχάραξη με πλάσμα

Ε. Γογγολίδης

Εγχάραξη με πλάσμα

 

Δ.Σκαρλάτος

Εισαγωγή στη νόθευση και την πραγματοποίηση επαφών pn . Ιοντική Εμφύτευση

Δ.Σκαρλάτος

Ιοντική Εμφύτευση

Δ.Σκαρλάτος

Διάχυση

Δ.Σκαρλάτος

Οξείδωση

10η

Δ.Δαβάζογλου

Ανάπτυξη λεπτών Υμενίων

11η

Δ.Δαβάζογλου

Ανάπτυξη λεπτών Υμενίων

12η

Δ.Δαβάζογλου

Επιμετάλλωση

13η

Δ.Δαβάζογλου

Επιμετάλλωση

  κατάλογος μαθημάτων

3. Ημιαγωγικές  Διατάξεις (αναμένεται η ύλη του μαθήματος)

 

Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

1. Μικρομηχανική - Αισθητήρες

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Μικρομηχανική - Αισθητήρες

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

1o

Διδάσκοντες:

 

Χ. Τσάμης

 

Περιγραφή του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των Μίκρο- και Νανοσυστημάτων (MEMS/NEMS) με έμφαση στους μικρομηχανικούς αισθητήρες, για τις φυσικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία τους και για τις μικρομηχανικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Επίσης, θα  ενημερωθούν για  τα διάφορα είδη μικρομηχανικών αισθητήρων και θα μελετήσουν πιο διεξοδικά την λειτουργία μερικών από αυτούς (πχ. Αισθητήρες πίεσης, επιταχυνσιόμετρα, κτλ.). 

 

Βιβλιογραφία

 

1.             Micromachined Transducers Sourcebook”, G. T. A. Kovacs, Mc Graw Hill (1998)

2.             Fundamentals of Microfabrication”, M. Madou, CRC Press (1999)

3.             Microsensors, MEMS & Smart Devices”, J. W. Gardner, Wiley (2001)

4.             Mechanical Microsensors”, M. Elwenspoek and R. Wiegerink, Springer (2001)

5.             Silicon Micromachining”, M. Elwenspoek and H. Jansen, Cambridge University Press (1998)

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

-

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργασία/Ασκήσεις (60%)

Τελικές Εξετάσεις (40%)

 

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

1

 

Εισαγωγή στα Μικρο και Νανοσυστήματα  (MEMS/NEMS)

2

 

Φυσικές αρχές αισθητήρων

3

 

Διεργασίες Μικροηλεκτρονικής

4

 

Μικρομηχανικές Τεχνικές (Ι)

5

 

Μικρομηχανικές Τεχνικές (ΙΙ)

6

 

Μηχανικοί Αισθητήρες

7

 

Οπτικοί Αισθητήρες

8

 

Μαγνητικοί και Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες

9

 

Θερμικοί Αισθητήρες

10

 

Χημικοί και Βιολογικοί Αισθητήρες

11

 

Μικρομηχανικοί ενεργοποιητές

12

 

Προσομοίωση Μικροσυστημάτων

 κατάλογος μαθημάτων

2. Φυσική νανοδιατάξεων

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Φυσική νανοδιατάξεων

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Β εξάμηνο, προαιρετικό, Μικροσυστήματα

Διδάσκοντες:

 

Ν. Γλέζος (ΙΜΗ)

glezos@imel.demokritos.gr

Ν. Παπανικολάου (ΙΜΗ)

N.Papanikolaou@imel.demokritos.gr

 

Περιγραφή του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την κατανόηση της λειτουργίας νέων νανοδιατάξεων καθώς και η περιγραφή των σημερινών προσπαθειών να επινοηθούν νέες τεχνολογίες στη Μικροηλεκτρονική,  εναλλακτικές ή παράλληλες με τις τρέχουσες τεχνολογίες των ημιαγωγών. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται βασικά θεωρητικά μοντέλα που στηρίζονται σε βασικές γνώσεις κβαντικής μηχανικής και στο δεύτερο περιγράφονται οι νέες τεχνολογίες.

 

Βιβλιογραφία

 1. R. Turton, The Quantum Dot: A Journey into the Future of Microelectronics , Oxford, 1996
 2. S.Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press, 1995
 3. M.J.Kelly, Low Dimensional Semiconductors, Claredon Press, 1995
 4. D.K.Ferry and S.M.Goodick, Transport in Nanostructures, Cambridge University Press, 1997
 5. R.Farchioni and G.Grosso, Organic Electronic Materials, Springer, 2001

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Φυσική στερεάς κατάστασης, στοιχεία κβαντικής μηχανικής.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εξέταση στο τέλος του μαθήματος, επίλυση ασκήσεων μέσα στην τάξη.

 

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

Μέρος Α      Βασικά θεωρητικά μοντέλα


1

Ν.Π.

Εισαγωγή στην κβαντική μηχανική, ενεργειακές ζώνες ημιαγωγών, ημικλασική περιγραφή της αγωγιμότητας, 

Φυσική ετεροεπαφών, πολυστρωματικές δομές

2

Ν.Π.

Κατανομή Φερμι, πυκνότητα καταστάσεων,

Πολυστρωματικές δομές, συντελεστής διέλευσης από φραγμούς δυναμικού. 

3-4

Ν.Π

Η αγωγιμότητα σε ατομικό επίπεδο,  θεωρία Landauer

 

5

Ν.Π

Κβαντικές κουκίδες, παρεμποδισμός Coulomb

 

6

Ν.Π

Νανοσωλήνες άνθρακα, ηλεκτρονική δομή, ιδιότητες

 

Μέρος Β      Εφαρμογές σε διατάξεις

7

 

Ν.Γ.

Η εξέλιξη της CMOS τεχνολογίας, ανασκόπιση των νέων τεχνολογιών)

8

N.Γ.

Διατάξεις φαινομένου σύραγγας

 

(Δίοδος Esaki, Δίοδος RTD, Μαγνητικές διατάξεις)

 

9

Ν.Γ.

Ετεροεπαφές GaAs/AlGaAs

 

(Ηλεκτρονικό αέριο δύο διαστάσεων, Φαινόμενο Hall, Κβαντικά πηγάδια, Yπερδομές)

10

Ν.Γ.

Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου

11

Ν.Γ.

Μοριακές διατάξεις

(Μέθοδοι μοριακής αυτο-οργάνωσης, Μοριακοί διακόπτες, Διατάξεις FET με νανοσωλήνες άνθρακα)

12

Ν.Γ.

Οργανικά ηλεκτρονικά

(Πολυμερικά υλικά ,Οργανικοί κρύσταλλοι, Διατάξεις FET με οργανικά υλικά (OFET), Διατάξεις LED με οργανικά υλικά (OLED))

 

     

  κατάλογος μαθημάτων

 

3. Εργαστήριο Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Εργαστήριο Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Β’

Τεχνολογία

Διδάσκοντες:

 

Ε. Τσώη, Δ. Κουβάτσος, Α. Τσερέπη

 

Περιγραφή του μαθήματος

Εκμάθηση της τεχνολογίας για την κατασκευή τρανζίστορ N-MOS

 

Βιβλιογραφία

 1. VLSI Technology”, S.M. Sze, ή “Si VLSI Technology”, J.D. Plummer, M.D. Deal and P.B. Griffin
 2. Σημειώσεις: “Καθαροί χώροι και Τεχνολογία καθαρισμού δισκιδίων Si”, Ε. Τσώη, “Ολοκληρωμένες διαδικασίες παραγωγής κυκλωμάτων VLSI”, Δ. Κουβάτσος, “Εργαστηριακός εξοπλισμός και διαδικασίες καθαρού χώρου ΙΜΗΛ”, Α. Τσερέπη

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

«Διεργασίες κατασκευής Ο.Κ.», μάθημα Α’ εξαμήνου

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργασία και εξέταση

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

1

Ε. Τσώη

Καθαροί χώροι, Τεχνολογία καθαρισμού δισκιδίων

[διάλεξη]

2

Δ. Κουβάτσος

 

Α. Τσερέπη

Ολοκληρωμένες διεργασίες παραγωγής κυκλωμάτων VLSI [διάλεξη]

Ξενάγηση στον καθαρό χώρο του ΙΜΗΛ

3

όλοι

Μέτρηση ειδικής αντίστασης δισκιδίων, Καθαρισμός δισκιδίων (RCA), Υγρή οξείδωση

[εργαστήριο]

4

όλοι

Μέτρηση πάχους οξειδίου, Λιθογραφία (Μ1), Υγρή εγχάραξη οξειδίου, Καθαρισμός (piranhas), Εμφύτευση

[εργαστήριο]

5

όλοι

Καθαρισμός (RCA), Υγρή οξείδωση, Προσομοίωση θερμικών διεργασιών

[εργαστήριο]

 

6

όλοι

Λιθογραφία (Μ2), Υγρή εγχάραξη οξειδίου, Αφαίρεση φωτοπολυμερούς

[εργαστήριο]

7

όλοι

Καθαρισμός (RCA), Ξηρή οξείδωση, Εμφύτευση, Παρατήρηση δομών με μικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονικής δέσμης

[εργαστήριο]

8

όλοι

Λιθογραφία (Μ3), Εμφύτευση

[εργαστήριο]

9

όλοι

Αφαίρεση φωτοπολυμερούς, Εγχάραξη λεπτού οξειδίου, Καθαρισμός (RCA), Ξηρή οξείδωση (λεπτό οξείδιο πύλης), Εναπόθεση πολυ-Si, Εμφύτευση

[εργαστήριο]

10

όλοι

Λιθογραφία (Μ4), Εγχάραξη με πλάσμα, Αφαίρεση φωτοπολυμερούς, Kαθαρισμός (piranhas), Εμφύτευση

[εργαστήριο]

Kαθαρισμός (RCA), Ανόπτηση, Καθαρισμός (piranhas), Εναπόθεση TEOS

[εκτέλεση απο τεχνικούς του Καθαρού Χώρου του ΙΜΗΛ]

11

όλοι

Λιθογραφία (Μ5), Εγχάραξη TEOS.

[εργαστήριο]

Καθαρισμός (piranhas), Eξάχνωση Al

[εκτέλεση απο τεχνικούς ΙΜΗΛ]

12

όλοι

Λιθογραφία (Μ6), Εγχάραξη Al, Αφαίρεση φωτοπολυμερούς

[εργαστήριο]

Διεργασίες πίσω πλευράς δισκιδίου (αφαίρεση πολυ-Si και οξειδίου, εξάχνωση και ανόπτηση Al)

[εκτέλεση απο τεχνικούς ΙΜΗΛ]

13

B. Ιωάννου,

Δ. Κουβάτσος, Ε. Τσώη

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός δομών ελέγχου διεργασιών, Χαρακτηριστικές πυκνωτών (C-V).

Χαρακτηρισμός τρανζίστορς NMOS (I-V), Χαρακτηρισμός ταλαντωτή δακτυλίου.

       

  κατάλογος μαθημάτων

4. Χαρακτηρισμός Δομών και Διατάξεων (αναμένεται η ύλη του μαθήματος)

 

 

Επιλογές Κατεύθυνσης

1. Πολυμερή στη Μικροηλεκτρονική

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Πολυμερή στη Μικροηλεκτρονική

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Β εξάμηνο, προαιρετικό, Μικροσυστήματα

Διδάσκοντες:

 

Π. Αργείτης, τηλ. 210 6503114, e-mail : argitis@imel.demokritos.gr

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται στη χρήση πολυμερικών υλικών, και ευρύτερα μοριακών υλικών, στη Μικροηλεκτρονική. Επειδή απευθύνεται και σε φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει προπτυχιακό μάθημα σε πολυμερή περιλαμβάνει ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία σε θέματα δομής και χημείας μακρομορίων . Στην συνέχεια συζητώνται οι διάφορες κατηγορίες πολυμερών που χρησιμοποιούνται  στη Μικροηλεκτρονική, δηλ. ακτινοευαίσθητα πολυμερή μικρολιθογραφίας, πολυμερή ως διηλεκτρικά και πολυμερή ως ενεργά υλικά ηλεκτρονικών και φωτονικών διατάξεων. Συζητώνται επισης άλλα μοριακά υλικά, κυρίως οργανικά, που επίσης χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εφαρμογές. Η έμφαση του μαθήματος είναι στην κατανόηση των αρχών επιλογής, σχεδιασμού και ανάπτυξης των πρηγούμενων υλικών και περιλαμβάνει συζήτηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων, χημικής σύστασης και χημικών μηχανισμών.

 

Βιβλιογραφία

 1. S. Nanogaki, T. Ueno, T. Ito, “ Microlithography Fudamentals in Semiconductor Devices and Fabricationn Technology”, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 1998.
 2. A. Reiser, “Photoreactive Polymers”, J. Wiley & Sons, New York, 1989
 3. D. Hess, RJ Jensen, in “Microelectronic Processing : Chemical Engineering Aspects”, ACS Adv. Chem. Ser. 218, Washington DC, 1988
 4. R. Farchioni, G. Grosso (eds), “Organic Electronic Materials”, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2001

  

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Διαδικασίες Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Στοιχεία Μοριακής Ηλεκτρονικής Φασματοσκοπίας

 

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Γραπτή Εξέταση, Εργασίες

 

 

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

1

Π.Αργείτης

Στοιχεία δομής πολυμερών

2

 

Στοιχεία χημείας - σύνθεση μακρομορίων

3

 

Πολυμερικά υλικά μικρολιθογραφίας - Βασικές διεργασίες και απαιτήσεις

4

 

Υλικά θετικού και αρνητικού τόνου – Μηχανισμοί εμφάνισης

5

 

Υλικά μηχανισμού χημικής ενίσχυσης

6

 

Σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό πολυμερικών υλικών μικρολιθογραφίας

7

 

Εναλλακτικές προσεγγίσεις για κατασκευή νανοδομών με χρήση πολυμερικών υλικών

8

 

Πολυμερή ως διηλεκτρικά εντός και εκτός chip

9

 

Αγώγιμα πολυμερή – Στοιχεία ηλεκτρονικής δομής

10

 

Οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός

11

 

Οργανικά τρανζίστορ

12

 

Μοριακά ηλεκτρονικά

   κατάλογος μαθημάτων

   2. Διεργασίες  πλάσματος

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Διεργασίες  πλάσματος

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

2ο Προαιρετικό μάθημα

Τεχνολογία

Διδάσκοντες:

 

Ε. Γογγολίδης, Α. Τσερέπη, Β. Κωνσταντούδης, Γ. Κόκκορης

 

Περιγραφή του μαθήματος

Γίνεται εισαγωγή στις ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος για την κατασκευή μικρο και νανο διατάξεων. Μελετάται η αέρια φάση του πλάσματος από πλευράς φυσικής:  εξισώσεις συνεχείας για όλα τα φορτισμένα σωματίδια, σε συνδυασμό με  εξισώσεις Maxwell, και κατανομή ενέργειας των ηλεκτρονίων (εξίσωση Boltzmann). Γίνεται εφαρμογή της φυσικής σε συγκεκριμένους αντιδραστήρες και πειραματική επίδειξη αυτών (reactive ion etchers, inductively coupled plasma etchers). Κατόπιν μελετάται η χημεία στην αέρια φάση με έμφαση στο πώς τα ηλεκτρόνια δημιουργούν όλα τα δραστικά χημικά είδη. Στη συνέχεια μελετάται η επιφανειακή χημεία των υλικών που κατεργάζονται, καθώς και η εξέλιξη της τοπογραφίας για την κατασκευή των μικρο και νανοδομών. Τέλος εξετάζεται με θεωρία μορφοκλασμάτων (fractals) η μορφολογία των επιφανειών και των δομών. Παράλληλα γίνεται εργαστηριακή επίδειξη της κατασκευής διατάξεων με το πλάσμα, και διαγνωστική στην αέρια φάση (οπτική φασματοσκοπία εκπομπής) και στην στερεή φάση (φασματοσκοπική ελλειψομετρία)

 

Βιβλιογραφία

 1. Lecture Notes on Principles of Plasma Processing, by F. F. Chen, and J.P. Chang, Kluwer Academic/Plenum Publishers 2003.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασική φυσική, χημεία και μαθηματικά προπτυχιακού επιπέδου, μια τουλάχιστον γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών, καθώς και λίγες γνώσεις ηλεκτρονικής και ηλεκτροτεχνίας. Επιθυμητό να έχουν προηγηθεί το μάθημα των διεργασιών κατασκευής ΟΚ.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Υπολογιστικά θέματα, ασκήσεις, εργαστηριακή επίδειξη, τελική εξέταση

 

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

Ε. Γογγολίδης

Εισαγωγή στις ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος και στις εφαρμογές

Β. Κωνσταντούδης

Το τελικό αποτέλεσμα Ι: Μορφολογία επιφανειών και δομών κατεργασμένων με το πλάσμα

Β. Κωνσταντούδης

Το τελικό αποτέλεσμα Ι: Ανάλυση μορφολογίας επιφανειών και δομών με θεωρία μορφοκλασμάτων

Ε. Γογγολίδης

Βασικά στοιχεία Φυσικής του πλάσματος Ι

5η

Ε. Γογγολίδης

Χημεία του πλάσματος Ι : Συγκρούσεις ηλεκτρονίων με άτομα και μόρια

 

Ε. Γογγολίδης

Χημεία του πλάσματος II: Κατανομή ενέργειας των ηλεκτρονίων και υπολογισμός ρυθμού παραγωγής χημικών ειδών.

Ε. Γογγολίδης

Βασικά στοιχεία Φυσικής του πλάσματος ΙΙ: Ισοζύγια μάζας ορμής και ενέργειας για τα φορτισμένα σωματίδια και τα χημικά είδη στο πλάσμα

Ε. Γογγολίδης

Αντιδραστήρες χωρητικής σύζευξης

Ε. Γογγολίδης

Αντιδραστήρες επαγωγικής σύζευξης

10η

Α. Τσερέπη

Διαγνωστική πλάσματος

11η

Α. Τσερέπη

Εργαστηριακή επίδειξη

12η

Ε. Γογγολίδης

Επιφανειακή Χημεία κατά την εγχάραξη και εναπόθεση

13η

Γ. Κόκκορης

Το τελικό αποτέλεσμα ΙΙ: Εξέλιξη της τοπογραφίας κατά την εγχάραξη / εναπόθεση

  κατάλογος μαθημάτων

3. Προσομοίωση Διαδικασιών και Διατάξεων

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Προσομοίωση Διαδικασιών και Διατάξεων

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

2o

Τεχνολογία (Επιλογής)

Διδάσκοντες:

 

Χ. Τσάμης, Ι. Ράπτης

Διάρκεια:

36 ώρες

 

Περιγραφή του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες προσομοίωσης μίκρο και νάνο-διατάξεων. Ειδικότερα θα εξεταστούν οι τεχνικές προσομοίωσης των διαδικασιών κατασκευής των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και στη συνέχεια οι τεχνικές προσομοίωσης των ηλεκτρικών διατάξεων, σε ένα ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αντιληφθεί την επίδραση της τεχνολογίας κατασκευής στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων. Επιπλέον, ένα τμήμα του μαθήματος θα αφορά την ανάλυση της λειτουργίας μικρομηχανικών διατάξεων. Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα προγράμματα προσομοίωσης και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση τους.

 

 

Βιβλιογραφία

1.           “Analysis and Simulation of Semiconductor Devices”, S. Selberherr, Spinger-Verlag

2.           Athena User’s Manual, Silvaco International

3.           Atlas User’s Manual, Silvaco International

4.           Sample User Guide, Univ. of California, Berkeley

 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 • Μικροσυστήματα και αισθητήρες
 • Φυσική ημιαγωγικών διατάξεων

 

 

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργασία/Ασκήσεις (60%)

Τελικές Εξετάσεις (40%)

 

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

1

Χ. Τσάμης

Εισαγωγή στις τεχνικές και μεθόδους προσομοίωσης Μικρο- και Νανοδιατάξεων

2

3

Χ. Τσάμης

Προσομοίωση διαδικασιών κατασκευής Oλοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Ιοντική εμφύτευση, Θερμικές διεργασίες, Εφαρμογές : Τεχνολογία CMOS)

4

5

Ι. Ράπτης

Τεχνικές Προσομοίωσης Λιθογραφίας και εγχάραξης

6

7

 

Χ. Τσάμης

Προσομοίωση ηλεκτρικών διατάξεων

(Βασικά στοιχεία θεωρίας, Εξέλιξη των τεχνικών προσομοίωσης : Από τις Μικρο- στις Νανοδιατάξεις,

Εφαρμογές : Επαφή pn, διπολικό τρανζίστορ pnp, Διατάξεις CMOS)

8

9

10

 

Χ. Τσάμης

Προσομοίωση Μίκρο- Νανοηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

(Βασικά στοιχεία θεωρίας, Εφαρμογές : Θερμικοί αισθητήρες, επιταχυνσιόμετρα, κτλ)

11

12

  κατάλογος μαθημάτων

4. Υπολογιστικές Μέθοδοι

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

1o

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (Επιλογή)

Διδάσκοντες:

 

ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ινστ. ΜΙΚΡΟΗΛ/ΚΗΣ)

ΚΕΧΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (Ινστ. ΕΠΙΣΤ. ΥΛΙΚΩΝ)

 

Περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής εμπειρία στην επίλυση πρακτικών - πραγματικών προβλημάτων φυσικής με χρήση αριθμητικών και στοχαστικών τεχνικών. Το μάθημα στο πρώτο μέρος του περιλαμβάνει εισαγωγή στις τεχνικές προγραμματισμού με τη MATHEMATICA, στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης και αριθμητικούς τρόπους επίλυσης συνήθων και μερικών διαφορικών εξισώσεων. Στο δεύτερο τμήμα του εξετάζονται οι στοχαστικοί τρόποι προσομοίωσης με τεχνικές Monte Carlo και Μοριακής Δυναμικής.

 

Βιβλιογραφία

1.      Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering, John H. Mathews, (Prentice Hall) 1998.

2.      Computer Simulation Methods Application to Physical Systems Ι and II. H. Gould and J. Tobochnik 1998

3.      A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics DP Landau and K Binder 2000

Προαπαιτούμενες γνώσεις

1.      Συνήθεις και μερικές διαφορικές εξισώσεις

2.      Βασικές εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής

3.      Προγραμματισμός

Εξετάσεις, εργαστήρια

Παράδοση δύο εργασιών, μία στον κάθε διδάσκοντα. Το μάθημα χρησιμοποιεί ως πλατφόρμα προγραμματισμού τη MATHEMATICA, αλλά αυτό  δεν είναι περιοριστικό και ο φοιτητής μπορεί να πραγματοποιήσει τις εργασίες του ακόμα και σε C , Fortran, Basic ή Pascal.

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

1,2

ΠΑΤΣΗΣ

Προγραμματισμός με τη ΜΑΤΗΕΜΑTICA

2,3

ΠΑΤΣΗΣ

Εισαγωγή Αριθμητική Ανάλυση

3,4

ΠΑΤΣΗΣ

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

4,5,6

ΠΑΤΣΗΣ

Εξισώσεις μερικών παραγώγων

6

ΚΕΧΡΑΚΟΣ

Γεννήτριες τυχαίων αριθμών

6,7,8

ΚΕΧΡΑΚΟΣ

Προσομοιώσεις Monte - Carlo

8,9,10

ΚΕΧΡΑΚΟΣ

Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής

10,11,12

ΚΕΧΡΑΚΟΣ

Κβαντικά συστήματα – Κβαντικό Monte Carlo.

 κατάλογος μαθημάτων

4.     Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (αναμένεται η ύλη του μαθήματος)

 

Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

1. Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

2ο εξάμηνο, βασικό κατεύθυνσης σχεδίασης VLSI κυκλωμάτων

Διδάσκοντες:

 

Αν. Καθηγητής Αντώνης Πασχάλης

 

Περιγραφή του μαθήματος

Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (με έμφαση στην αρχιτεκτονική του RISC επεξεργαστή MIPS R2000), χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL για σωστή σύνθεση, περιγραφές δομής, ροής δεδομένων (dataflow) και συμπεριφοράς, ανάλυση των εντολών σε μικρό-λειτουργίες και περιγραφή τους στο επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή (RTL), σύνθεση της διόδου δεδομένων ενός RISC ενσωματωμένου επεξεργαστή σε περιγραφή RTL με VHDL, σύνθεση της μονάδας ελέγχου ενός RISC ενσωματωμένου επεξεργαστή σαν αλγοριθμική μηχανή καταστάσεων (Moore και Mealy) με διαγράμματα καταστάσεων και VHDL, λειτουργικός έλεγχος του επεξεργαστή με χρήση των VHDL test benches, υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό, σύγκριση μεταξύ υλοποιήσεων στο υλικό και στο λογισμικό.

 

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις Καθηγητή
 2. D.A.Paterson, J.L.Hennessy, "Computer Organization & Design:
  The Hardware/Software Interface"
 3. S.Rajan, "Essential VHDL: RTL Synthesis Done Right"

 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Λογική Σχεδίαση (προπτυχιακό μάθημα)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (προπτυχιακό μάθημα)

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (προπτυχιακό μάθημα)

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργαστήρια: Χρήση κατάλληλου εργαλείου λογισμικού για υλοποίηση με FPGAs (VLSI κυκλώματα που προγραμματίζονται στο εργαστήριο). Εφαρμογή: VHDL περιγραφή συμπεριφοράς στο επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή (RTL), προσομοίωση με κατάλληλα VHDL test benches και σύνθεση ενός RISC επεξεργαστή (δίοδος δεδομένων, μονάδα ελέγχου, μνήμες cache εντολών και δεδομένων). Εξετάσεις: Παράδοση απαλλακτικής εργασίας.

  κατάλογος μαθημάτων

2. Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Α΄  / Σχεδίαση

Διδάσκοντες:

 

Ν. Ουζούνογλου, Κ. Αϊδίνης, Ε. Καραγιάννη

 

Περιγραφή του μαθήματος

Ανάλυση και σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενισχυτών σε μικροκυματικές συχνότητες με βάση παραμέτρους σκέδασης καθώς και χρήση ειδικευμένων πακέτων CAD.

 

Βιβλιογραφία

 1. Microwave Transistor Amplifiers. G. Gonzalez. Prentice Hall 1997
 2. Foundations for Microwave Engineering. R.E. Collin. Mc Graw Hill 1992
 3. Σχεδίαση ενισχυτών Ισχύος και Ενισχυτών Χαμηλού θορύβου σε τεχνολογίες MMIC και MIC. Σημειώσεις, Ν. Ουζούνογλου, Ε. Καραγιάννη    

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Γραμμές μεταφοράς. Ηλεκτρονική. Βασικός Ηλεκτρομαγνητισμός.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Γραπτή εξέταση και εργασία.

 

Οργανόγραμμα Διδασκαλίας

 

Εβδομάδα

Διδάσκων

Περιγραφή

 

1

Κ. Αϊδίνης

Εισαγωγικά. Ιδιότητες και εφαρμογές μονολιθικών μικροκυματικών κυκλωμάτων. Επίπεδο τεχνογνωσίας.

2

Κ. Αϊδίνης

Γραμμή μεταφοράς μικροταινίας. Βασικά μεγέθη. Μέθοδος υπολογισμού εμπέδησης, συχνοτικής απόκρισης, απωλειών. Εφαρμογή σε δίκτυα προσαρμογής.

3

Κ. Αϊδίνης

Παθητικά στοιχεία μικροηλεκτρομηχανικής πραγματοποίησης σε συγκεντρωμένη μορφή

4

Κ. Αϊδίνης

Χαρακτηριστικά μικροκυματικών τρανζίστορ με βάση τις παραμέτρους σκέδασης και αναφορά στις βασικές δομές και ισοδύναμα κυκλώματα

5

Κ. Αϊδίνης

Αρχές σχεδίασης με χρήση δικτύων προσαρμογής. Συνθήκες ευστάθειας. Παραδείγματα επίτευξης μέγιστης απολαβής.

6

Ν. Ουζούνογλου

Μικροκύματα. Μετάδοση σε κυματοδηγούς.

7

Ε. Καραγιάννη

Χάρτης Smith. Προσαρμογή φορτίου με χρήση διακριτών στοιχείων με τη βοήθεια του χάρτη Smith.

8

(CAD / CAM)

Ε. Καραγιάννη

Εκμάθηση Advanced Design System

9

(CAD / CAM)

Ε. Καραγιάννη

Δίκτυα προσαρμογής: Προσαρμογή φορτίου με τη βοήθεια του ADS. Εφαρμογή σε μονόθυρο και δίθυρο μικροκυματικό δίκτυο. Σχεδίαση μικροκυματικών φίλτρων με τη βοήθεια του ADS.

10

Ν. Ουζούνογλου, E. Καραγιάννη

Δίθυρα Δίκτυα. Διαγράμματα ροής σήματος. Ενισχυτές Ισχύος: Κέρδος Ισχύος, Θεωρία ευστάθειας (Rollet factor, Κύκλοι ευστάθειας), Δίκτυα για DC πόλωση σε GaAs FET.

11

E. Καραγιάννη

Σχεδίαση ενισχυτών χαμηλού θορύβου: Θεωρία θορύβου των FET. Μελέτη φύλλου δεδομένων τρανζίστορ.

12

(CAD / CAM)

E. Καραγιάννη

Εργασία προς υλοποίηση: Σχεδίαση LNAPA). Πόλωση τρανζίστορ, Αντιμετώπιση προβλήματος ευστάθειας, Κυκλώματα προσαρμογής εισόδου και εξόδου. Μελέτη αποτελεσμάτων προσομοίωσης.

13

Ν. Ουζούνογλου

Προσαρμογή με βραχυκυκλωμένα στελέχη. Ομοιότητες και διαφορές τεχνολογιών MMIC και MIC.

       

 κατάλογος μαθημάτων 

3. Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Εαρινό

Υποχρεωτικό Σχεδίασης

Διδάσκοντες:

Αγγελική Αραπογιάννη

 

Περιγραφή του μαθήματος

Βασικά μοντέλα των διατάξεων MOS. Ενισχυτές μιας βαθμίδας. Διαφορικοί ενισχυτές. Καθρέπτες ρεύματος. Απόκριση κατά συχνότητα. Ανάδραση. Τελεστικοί ενισχυτές. Ευστάθεια και αντιστάθμιση συχνότητας. Παραγωγή τάσεων αναφοράς.  Κυκλώματα διακοπτόμενων πυκνωτών. Μη γραμμικότητα και mismatch. Φαινόμενα μικρού μήκους καναλιού των MOSFET και αντίστοιχα μοντέλα.

 

Βιβλιογραφία

 1. «Design of Analog CMOS Integrated Circuits», Behzad Razavi, McGraw-Hill
 2. «Analysis and Design of  Analog Integrated Circuits», Gray, Hurst, Lewis, Meyer, Wiley
 3. «Design of Analog Integrated Circuits and Systems», K. Laker, W. Sansen, McGraw-Hill
 4. «CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation», R.J.Baker, H.W. Li, D.E. Boyce, IEEE PRESS

 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 1. Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική (προπτυχιακό μάθημα)
 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (προπτυχιακό μάθημα)
 3. Ημιαγωγικές Διατάξεις (μάθημα κορμού ΠΜΣ Μικροηλεκτρονικής)

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

 1. Γραπτές ασκήσεις υπολογισμών και σχεδίασης κυκλωμάτων.
 2. Εργαστηριακές ασκήσεις προσομοίωσης κυκλωμάτων στο SPICE.
 3. Τελική γραπτή εξέταση.

   κατάλογος μαθημάτων

4. Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (αναμένεται η ύλη του μαθήματος)

Επιλογές Κατεύθυνσης

1. Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Εαρινό

Κατεύθυνση Σχεδίασης

Διδάσκοντες:

 

Ηλίας Σ. Μανωλάκος

 

Περιγραφή του μαθήματος

Συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα, CD players, φωτογραφικές μηχανές, περιλαμβάνουν δομικές μονάδες που εκτελούν σε πραγματικό χρόνο ειδικούς  αλγόριθμους ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων για π.χ. φιλτράρισμα, αποκωδικοποίηση,  συμπίεση δεδομένων, μετασχηματισμούς εικόνας κτλ.   Συχνά οι απαιτήσεις αποδοτικότητας, κατανάλωσης ενέργειας κτλ. επιβάλουν τη χρήση μη-συμβατικών σχεδιαστικών λύσεων. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων υλικού για την ψηφιακή επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο.  Παρόλο που συζητά και προγραμματιζόμενους επεξεργαστές, δίνεται  έμφαση  κυρίως στις μεθοδολογίες σχεδίασης για υλοποιήσεις με τεχνολογίες υλικού ειδικού σκοπού, όπως  τα  ASICs, FPGAs κτλ. Θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν: Μοντέλα περιγραφής αλγόριθμων ψηφιακής επεξεργασίας (διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα εξαρτήσεων κτλ.), Παράλληλη επεξεργασία και σωλήνωση (pipelining) για ψηφιακή επεξεργασία υψηλών επιδόσεων.  Αριθμητική υπολογιστών  για γρήγορη ψηφιακή επεξεργασία: αθροιστές, πολλαπλασιαστές, κατανεμημένη αριθμητική, μονάδες CORDIC, αποδοτικά φίλτρα FIR, IIR. Συστηματική απεικόνιση αλγορίθμων σε  παράλληλες αρχιτεκτονικές. Μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδίασης με υπολογιστή. Ενσωματωμένα συστήματα. Υλοποιήσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.

 

Βιβλιογραφία

 1. VLSI Digital Signal Processing Systems: Design and Implementation, by

K. K. Parhi, John Wiley and Sons, 1999

 1. Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, by U.  Meyer-Baese, Springer-Verlag, 2001
 2. Δημοσιευμένα Αρθρα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Σε προπτυχιακό επίπεδο: Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, Λογική σχεδίαση και αρχιτεκτονική συστημάτων, γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Γνώση Αγγλικής.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

 

 κατάλογος μαθημάτων

2. Ενσωματωμένα  Συστήματα

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Ενσωματωμένα  Συστήματα

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Χειμερινό

Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Διδάσκοντες:

 

Ηλίας  Σ.  Μανωλάκος

 

Περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση υλικού και λογισμικού για ένθετα συστήματα. Υπολογιστικά μοντέλα για το σχεδιασμό ενθέτων συστημάτων. Φορμαλιστικές περιγραφές συμπεριφοράς ένθετων συστημάτων, μετατροπή σε γλώσσες περιγραφής υλικού. Μεθοδολογίες σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων υψηλής πολυπλοκότητας. Διαμέριση υλικού και λογισμικού. Συστήματα σε ένα ολοκληρωμένο (Systems on Chip). Σύνθεση υλικού και λογισμικού. Κατανεμημένα ένθετα συστήματα. Παραδείγματα και εφαρμογές από το χώρο των υπολογιστικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των συστημάτων επεξεργασίας σήματος και των συστημάτων ελέγχου.

 

Βιβλιογραφία

26.   Specification and Design of Embedded Systems, by Daniel D. Gajski et. al.

27. Modeling Embedded Systems and SoC's: Concurrency and Time in Models of Computation (The Morgan Kaufmann Series in Systems on Silicon)
by Axel Jantsch

28. Δημοσιευμένα Αρθρα.

 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Λογική σχεδιαση και αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων, γλώσσα περιγραφής υλικού. Γνώση Αγγλικής.

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Ενα διαγώνισμα, εργασίες

  κατάλογος μαθημάτων 

3. Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

2ο εξάμηνο, επιλογή κατεύθυνσης σχεδίασης VLSI κυκλωμάτων

Διδάσκοντες:

 

Αν. Καθηγητής Αντώνης Πασχάλης

 

Περιγραφή του μαθήματος

Τα κίνητρα και οι θεμελιώδεις αρχές του ελέγχου ορθής λειτουργίας των VLSI κυκλωμάτων, βλάβες, ελαττώματα και λάθη και πως αυτά μοντελοποιούνται, λογική προσομοίωση και προσομοίωση ελαττωμάτων, διανύσματα δοκιμής και τεχνικές αυτόματης παραγωγής τους, τεχνικές σχεδίασης για αυξημένη δοκιμαστικότητα, τεχνικές scan και τεχνικές ενσωματωμένης αυτό-δοκιμής (BIST), τεχνικές συμπίεσης, τεχνικές αυτοδοκιμής που βασίζονται σε επεξεργαστές, έλεγχος ορθής λειτουργίας επεξεργαστών και γενικότερα συστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα.

 

Βιβλιογραφία

1.      Σημειώσεις Καθηγητή

2.      M.Bushnell, V.Agrawal, "Essentials of Electronic testing"

3.      D.Gizopoulos, A.Paschalis, Y.Zorian, "Embedded Processor-Based Self-Test"

 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Λογική Σχεδίαση (προπτυχιακό μάθημα)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (προπτυχιακό μάθημα)

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργαστήρια: Χρήση κατάλληλου περιβάλλοντος λογισμικού για προσομοίωση ελαττωμάτων, αυτόματη παραγωγή διανυσμάτων δοκιμής και έλεγχο ορθής λειτουργίας επεξεργαστή. Συμμετοχή στον τελικό βαθμό 30%. Εξετάσεις: Γραπτή τελική εξέταση.  Συμμετοχή στον τελικό βαθμό 70%.

  κατάλογος μαθημάτων

4. Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Σχεδίαση Κυκλωμάτων για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Χειμερινό

Επιλογή Σχεδίασης

Διδάσκοντες:

Αγγελική Αραπογιάννη

 

Περιγραφή του μαθήματος

Αρχές σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές Πομποδεκτών. Ολοκλήρωση ενεργών και παθητικών στοιχείων για Υ.Σ. Δικτυώματα προσαρμογής αντιστάσεων. S-παράμετροι. Χάρτης Smith. Ενισχυτές χαμηλού θορύβου. Συντονιζόμενοι ενισχυτές.  Μίκτες - Απόρριψη ειδώλου - Διαμόρφωση Ι-Q. Ταλαντωτές - VCO - PLL - Πολλαπλασιαστές και Διαιρέτες συχνότητας. Ολοκληρωμένα φίλτρα RF. Ενισχυτές ισχύος.

 

Βιβλιογραφία

29. «RF Microelectronics», Behzad Razavi, Prentice Hall

30. «The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits», Thomas H. Lee, Cambridge University Press

31. «VLSI for Wireless Communications», Bosco Leung, Prentice Hall

 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 1. Ηλεκτρονική και Εφαρμογές στην Πληροφορική (προπτυχιακό μάθημα)
 2. Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων (προπτυχιακό μάθημα)
 3. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (προπτυχιακό μάθημα)
 4. Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών (προπτυχιακό μάθημα)
 5. Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών (προπτυχιακό μάθημα)

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργαστήριο προσομοίωσης συστημάτων και κυκλωμάτων με το πρόγραμμα ADS.

Τελική γραπτή εξέταση.

  κατάλογος μαθημάτων

6.     Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

 

ΕΠΕΑΕΚ Μικροηλεκτρονικής (2003-2004)

Τίτλος μαθήματος:

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

 

Εξάμηνο-Κατεύθυνση:

Εαρινό

Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Διδάσκοντες:

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

 

Περιγραφή του μαθήματος

Μέθοδοι και τεχνικές σύνδεσης υπολογιστή με τον αναλογικό κόσμο. Αισθητήρες (sensors) και Μετατροπείς (transducers) εισόδου και εξόδου. Ψηφιο-Αναλογικοί μετατροπείς, & Αναλογικο-Ψηφιακοί Μετατροπείς (θεωρίες, τύποι, τεχνολογίες υλοποίησης, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, διασύνδεση). Σφάλματα μετατροπέων Α/Ψ/ & Ψ/Α. Συστήματα δειγματοληψίας/ συγκράτησης (S/H). Φίλτρα αντιαλλοίωσης. Αναλογικό μέρος - κυκλώματα προεπεξεργασίας (signal conditioning). Ψηφιακές Είσοδοι/ Έξοδοι. Συστήματα μετάδοσης. Πολυπλέκτες. Συστήματα Συλλογής δεδομένων. Μέθοδοι διασυνδέσεων και αντιμετώπισης θορύβων. Ανάλυση απαιτήσεων. Διεθνή πρότυπα.

Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ανάπτυξης LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) σε συνδυασμό με το ROBOLAB καθώς και εξειδικευμένο υλικό (hardware).

 

 

Βιβλιογραφία

 1. Γ. Κουρουπέτρογλου: “Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο”, Αθήνα, 2004
 1. M.L. Chugani, A.R. Samant and M.Cerna: “LabVIEW Signal Processing” Prentice Hall, 1998
 2. J. Conway and S. Watts: “A Software Engineering Approach to LabVIEW”, Prentice Hall, 2003
 3. B. Paton: “Sensors, Transducers & LabVIEW”, Prentice Hall, 1999

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

1.      Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

 

 

Εξετάσεις, εργαστήρια

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (15 θέσεις εργασίας)

Πλατφόρμα ανάπτυξης LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) σε συνδυασμό με το ROBOLAB καθώς και εξειδικευμένο υλικό (hardware).

     Εργασίες (projects): ατομικές ή ομαδικές.

 κατάλογος μαθημάτων                                αρχή

7. Χρήσιμες Ημερομηνίες

-- Οι αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.

-- Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

-- Η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου ορίζεται στη 1 Οκτωβρίου.

-- Η λήξη του χειμερινού εξαμήνου ορίζεται στις 15 Ιανουαρίου.

-- Η εξεταστική περίοδος για το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από 15 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου.

-- Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου ορίζεται στις 15 Φεβρουαρίου.

-- Η λήξη του εαρινού εξαμήνου ορίζεται στις 30 Μαΐου.

-- Η εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο διαρκεί από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου.

-- Η προκήρυξη των θέσεων για νέους σπουδαστές γίνεται από 1 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου.

αρχή

8. Υποχρεώσεις για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονική

    Ο Σπουδαστής για να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονική πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, δηλαδή, να εγγραφεί σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, να παρακολουθήσει, να εξεταστεί με επιτυχία σε δέκα (10) Μαθήματα καθώς και στην Πτυχιακή Εργασία, ως εξής:

1. Στα τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα του κορμού

2. Στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής του

3. Σε δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσής του και σε ένα (1) ακόμη μαθήματα που μπορεί να επιλέξει ελεύθερα από τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης του ή από τα υποχρεωτικά ή τις επιλογές της άλλης κατεύθυνσης  

4. Στη Διπλωματική Εργασία

    Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Θεωρείται επιτυχής όταν υπερβαίνει το 80% των παρουσιών.

    Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα είναι τουλάχιστον 36 ώρες συνολικά. Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος είναι 3-4 ώρες κάθε εβδομάδα.

    Η Βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται με κλίμακα από 0 έως 10, επιτυχώς αν έχει λάβει από τον βαθμό πέντε (5) και πάνω.

    Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον μέσο όρο των δέκα (10) προαναφερθέντων μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας.

5.  Οι απόφοιτοι ΤΕΙ που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, να εξεταστούν επιτυχώς επί πλέον σε επτά (7) προπτυχιακά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά τα επιλέγουν οι ίδιοι  από μαθήματα των τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Οι σπουδαστές αυτοί εξετάζονται μαζί με τους φοιτητές του Τμήματος στο οποίο διδάσκεται το αντίστοιχο μάθημα.  Για την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων από τους αποφοίτους ΤΕΙ η εξέταση των προπτυχιακών μαθημάτων δεν είναι προαπαιτούμενη αλλά επιθυμητή. Τα προπτυχιακά μαθήματα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ παρατίθενται σε Παράρτημα στο τέλος του Οδηγού Σπουδών.

 

Διπλωματική Εργασία

    Η Διπλωματική Εργασία ανατίθεται συνήθως ατομικά ή σε ομάδα δύο φοιτητών (στη δεύτερη περίπτωση το θέμα έχει την ανάλογη έκταση και βάρος). Η Δ.Ε. μπορεί να διεξαχθεί και εκτός Πανεπιστημίου (π.χ. σε ερευνητικό Ίδρυμα, σε Οργανισμό, σε εταιρεία, κ.α.). Αν ο επιβλέπων δεν ανήκει στους διδάσκοντες του ΠΜΣ ορίζεται και υπεύθυνος, μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων Φυσικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη της επίβλεψης της Δ.Ε. Ο υπεύθυνος αποτελεί σύνδεσμο με το αρμόδιο πρόσωπο του οργανισμού ή της εταιρείας που παρακολουθεί από κοντά τη Δ.Ε.

    Δεν επιτρέπεται να ανατίθενται περισσότερες από μία Διπλωματικές Εργασίες σε κάθε επιβλέποντα.

    Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών γίνονται με την ακόλουθη διαδικασία :

·        Οι εξεταστικές περίοδοι εντάσσονται λειτουργικά στο τέλος των αντίστοιχων προγραμμάτων εξεταστικών περιόδων (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου).

·        Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καταθέσει τρία αντίτυπα του κειμένου της Διπλωματικής Εργασίας τους στον επιβλέποντα μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν την ημερομηνία εξέτασής τους. Από αυτά το ένα αντίτυπο κατατίθεται, μαζί με το ειδικό έντυπο (συμπληρωμένο από τον φοιτητή) στις βιβλιοθήκες των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής.

·        Για την βαθμολόγηση κάθε Δ.Ε. ορίζεται τριμελής εξεταστική επιτροπή στην οποία μετέχει υποχρεωτικά ο επιβλέπων και δύο (2) από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να ανήκει σε Ακαδημαϊκό φορέα.

·        Η παρουσίαση - εξέταση κάθε Δ.Ε. γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, δημόσια (σε αίθουσα διδασκαλίας), την παρακολουθούν μέλη ΔΕΠ και φοιτητές και διαρκεί συνολικά 20 λεπτά (15 λεπτά παρουσίαση από κάθε φοιτητή - ακόμη και στην περίπτωση ομάδων δύο ατόμων - και 5 λεπτά ερωτήσεις). Κατά την παρουσίαση χρησιμοποιούνται κατάλληλα εποπτικά μέσα.

·        Μετά το τέλος των παρουσιάσεων αποχωρούν οι φοιτητές και αρχίζει η διαδικασία βαθμολόγησης. Ο βαθμός της Δ.Ε. προτείνεται από τον πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής και εκφράζει την πλειοψηφία των μελών της. Για τον υπολογισμό του βαθμού λαμβάνεται υπ' όψιν η συνολική προσπάθεια του φοιτητή, η ποιότητα της γραπτής εργασίας, η ποιότητα της παρουσίασης και ο βαθμός κατανόησης του θέματος (όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις). Τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια θα συνυπολογίζονται θετικά στον βαθμό.

 κατάλογος μαθημάτων 

Διάρκεια σπουδών

    Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα ενώ η μέγιστη μπορεί να επεκταθεί στο διπλάσιο χρόνο δηλαδή μέχρι τρία (3) χρόνια. Για τους αποφοίτους ΤΕΙ μπορεί να δίνεται με απόφαση της ΕΔΕ επιπλέον χρόνος μέχρι το πολύ τριών (3) ακόμη εξεταστικών περιόδων προκειμένου να εξεταστούν και στα προπτυχιακά μαθήματα.

    Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει διακοπή σπουδών μετά την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων, για μία μόνο φορά και το πολύ για δύο χρόνια.

    Μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει βεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών του ΜΠΣ. Το δίπλωμα απονέμεται στους σπουδαστές μετά από ορκωμοσία το αργότερο τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Ως ημερομηνία διπλώματος αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας επιτυχούς εξέτασης.

αρχή

9. Επιλογή Σπουδαστών

    Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται από τριμελή επιτροπή με εκπροσώπηση από τους συμμετέχοντες φορείς.

A.   Κριτήρια Επιλογής

1.  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν πλήρως την αίτηση υποψηφιότητας που διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

2.      Η αξιολόγηση και η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, σε πρώτη φάση, μεταξύ εκείνων που έχουν αποφοιτήσει από το ίδιο Τμήμα και το ίδιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι από το ίδιο Τμήμα ενός ΑΕΙ και κρίνεται αναγκαία διότι η εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων και συνεπώς η κατάταξη των υποψηφίων που προέρχονται από διαφορετικά Τμήματα και διαφορετικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι πολύ δύσκολη.

 

3.      Ανάλογα με τη γενικότερη εικόνα των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής  αποφασίζει κάθε φορά για τον αριθμό των σπουδαστών που θα επιλέξει από κάθε κατηγορία.

4.   Ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για την κατάταξη των υποψηφίων είναι ο εξής:

i)  Ο βαθμός "Πτυχίου" με συντελεστή 0,35.

ii) Ο βαθμός "μαθημάτων ειδίκευσης" με συντελεστή 0,35. Ο βαθμός αυτός προκύπτει από τον μέσο όρο των 7 μεγαλύτερων βαθμών από τους βαθμούς των 12 μαθημάτων που ορίζονται στην παράγραφο 5 και διπλωματική εργασία .

iii) Ο βαθμός "γενικής αξιολόγησης" του υποψηφίου με συντελεστή 0,30. Ο βαθμός αυτός προκύπτει με βάση τα εξής κριτήρια : επιστημονική - ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις , σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία , συστατικές επιστολές , αξιολόγηση συνέντευξης κλπ.

5.  Προτεινόμενα «μαθήματα ειδίκευσης» για την επιλογή σπουδαστών στο ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική.

- Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

- Ηλεκτρονική

- Μικροηλεκτρονική

- Οπτικοηλεκτρονική

- Μικροκύματα

- Ανάλυση Κυκλωμάτων

- Φυσική Στερεάς Κατάστασης

- Λογική Σχεδίαση

- Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων

- Αριθμητική Υπολογιστών

- Γλώσσες Προγραμματισμού

- Αριθμητική Ανάλυση

- Πτυχιακή Εργασία (Αντικείμενο)

 

B.   Διαδικασία Επιλογής

    Η Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από το ΤΔΕ συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις καταστάσεις και καλεί σε συνεντεύξεις τους υποψηφίους για τους οποίους το κρίνει αναγκαίο. Στη συνέχεια βαθμολογεί τους υποψηφίους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων με βάση τη γενική τους βαθμολογία.. Τέλος συντάσσει μια ολοκληρωμένη πρόταση με τον αριθμό και τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων, που προτείνει να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην ΕΔΕ.

Γ.   Ξένοι Υποψήφιοι

    Αλλοδαποί υποψήφιοι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων, μπορεί να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ αν η Επιτροπή Επιλογής διαπιστώσει ότι διαθέτουν επάρκεια επικοινωνίας στην Ελληνική γλώσσα.

Δ.   Κάτοχοι άλλων Μεταπτυχιακών

    Οι κάτοχοι άλλων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων μπορούν να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική. Αναγνωρίσεις μαθημάτων δεν γίνονται εφ' όσον τα μαθήματα αυτά έχουν οδηγήσει ήδη στη λήψη άλλου ΜΔΕ.

 αρχή

10. Ελεύθερη Παρακολούθηση

    Η παρακολούθηση μαθημάτων του ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική είναι ελεύθερη σε όλους τους Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που το επιθυμούν ως ακροατές, χωρίς δυνατότητα λήψης πτυχίου. Εξαίρεση αποτελούν τα Εργαστηριακά μαθήματα όπου ο αριθμός των σπουδαστών είναι αυστηρά περιορισμένος.

αρχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτεινόμενα μαθημάτων από τα οποία μπορούν να επιλέξουν και να εξεταστούν οι απόφοιτοι ΤΕΙ (η λίστα είναι ενδεικτική και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το τμήμα ΤΕΙ):

 

Κατεύθυνση Τεχνολογίας

Κατεύθυνση Σχεδίασης

Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Φ)

Λογική Σχεδίαση (Π)

Ηλεκτρονική Ι (Φ)  ή

Ηλεκτρονική και Εφαρμογές (Π)

Ηλεκτρονική Ι (Φ)  ή

Ηλεκτρονική και Εφαρμογές (Π)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Φ) ή (Π)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Φ) ή (Π)

Μικροηλεκτρονική (Φ) ή

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Π)

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Π)

Οπτικοηλεκτρονική (Φ) ή (Π)

Σήματα και Συστήματα (Π)

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική (Π)

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική (Π)

Ανάλυση Κυκλωμάτων (Φ)

Φυσική Ημιαγωγών (Φ)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Π) ή

Υπολογιστές (Φ)

Λογική Σχεδίαση (Π)

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (Π)

 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Π)

 

Κυματοδηγοί Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες (Π)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω μαθήματα στον Οδηγό Σπουδών και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠ

αρχή