ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ


Συμμετέχοντες φορείς

Υπουργική απόφαση ίδρυσης

Προκήρυξη

Οδηγός σπουδών

Σπουδαστές

Πρόγραμμα σπουδών

Γραμματειακά θέματα

Ανακοινώσεις

Διπλωματικές εργασίες

Αρχική σελίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρατίθενται  τα μαθήματα του ΝΕΟΥ προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική 

 

Υποχρεωτικά κοινά μαθήματα κορμού:

ΜΕ001.Ημιαγωγικές Διατάξεις

ΜΕ002. Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

ΜΕ003. Διεργασίες Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

ΜΕ004. Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων

  

Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

ΜΕ101. Μικρομηχανική Αισθητήρες

ΜΕ102. Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

ΜΕ103. Νανοϋλικά για μικρο- και νανο- συστήματα

ΜΕ104.Χαρακτηρισμός Δομών και Διατάξεων

ΜΕ105.Οργανικά Ηλεκτρονικά

ΜΕ106. Προσομοίωση Διεργασιών και Διατάξεων

ΜΕ107. Ειδικά θέματα Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

  

Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

ΜΕ201. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων

ΜΕ202. Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

ΜΕ203. Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMIC)

ΜΕ204. Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

ΜΕ205.         Ενσωματωμένα Συστήματα

ΜΕ206.         Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

ΜΕ207.         Ειδικά θέματα Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

  

Εκτός από τα τέσσερα (4) μαθήματα κορμού, κάθε σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσής του και ακόμη δύο (2) μάθημα επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 Τέλος κάθε σπουδαστής θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπονήσει Διπλωματική εργασία για την οποία θα πρέπει να παραδώσει αναλυτική έκθεση.

 Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση του σπουδαστή στα υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογή μαθήματα, καθώς και η επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας από δύο τουλάχιστον διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

  

5. Κατάλογος Μαθημάτων

 

Συντομογραφίες : Χ= Χειμερινό Εξάμηνο, Ε= Εαρινό Εξάμηνο,

      Τ= Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων,

      Σ= Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.

      Υ= Υποχρεωτικό και για τις δύο Κατευθύνσεις

 

 Κωδ.

Τίτλος  Μαθήματος

Κατεύθυνση

ECTS

Χ

Ε

ΜΕ 001

Ημιαγωγικές Διατάξεις

Υ

6

 

ΜΕ 002

Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλμάτων CMOS

Υ

6

 

ΜΕ 003

Διεργασίες Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Υ

6

 

ΜΕ 004

Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογο-ψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων

Υ

6

 

ΜΕ 101

Μικρομηχανική Αισθητήρες

Τ

6

 

ΜΕ

102,202

Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Τ,Σ

6

 

ΜΕ 103

Νανοϋλικά για μικρο- και νανο- συστήματα

Τ

6

 

ΜΕ 104

Χαρακτηρισμός Δομών και Διατάξεων  

Τ

6

 

ΜΕ 105

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Τ

6

 

ΜΕ 106

Προσομοίωση Διεργασιών και Διατάξεων

Τ

6

 

ΜΕ 107

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Τ

6

 

ΜΕ 201

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων

Σ

6

 

ΜΕ 203

Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMIC)

Σ

6

 

ΜΕ 204

Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Σ

6

 

ΜΕ 205

Ενσωματωμένα Συστήματα

Σ

6

 

ΜΕ 206

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Σ

6

 

ΜΕ 207

Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Σ

6

 

ΜΕ 300

Διπλωματική Εργασία

Τ, Σ

30