Εαρινό Εξάμηνο 2010
 
 
 

ΠΜΣ547 Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων (και Γνώσεων)

Foundations of databases (and knowledge bases)

http://www.di.uoa.gr/~pms547/


Εισαγωγικά:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν σε θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές της θεωρίας των Βάσεων Δεδομένων και Γνώσεων.

Από το 2005 που διδάσκω το μάθημα, η έμφαση του ήταν στη θεμελίωση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Φέτος, το μάθημα θα επικεντρωθεί στη θεμελίωση των Βάσεων Γνώσεων με έμφαση σε μία δημοφιλή κατηγορία βάσεων γνώσεων, τις οντολογίες. Το μάθημα θα ξεφύγει από την αυστηρά θεωρητική του έμφαση, και θα έχει και έντονα πρακτική διάσταση με την σχεδίαση και χρήση οντολογιών για τον Σημασιολογικό Παγκόσμιο Ιστό, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.

Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 11:00 - 14:00 (αίθουσα Β)

Ώρες Φροντιστηρίου: Δευτέρα 12:00 – 13:00 (αίθουσα Β)

Θέματα:
 1. Σημασιολογικός Ιστός και Οντολογίες
 2. Λογικές Περιγραφών (συντακτικό, σημασιολογία, αποδείξεις με tableau)
 3. Η γλώσσα οντολογιών ΟWL 2
 4. Σημασιολογία της OWL 2
 5. Μεθοδολογίες για την ανάπτυξη οντολογιών σε OWL 2
 6. Λογικές Περιγραφών και Κανόνες
 7. Λογικές περιγραφών με πολυωνυμικά προβλήματα συλλογιστικής (π.χ., EL++, DL-Lite)
 8. Απάντηση επερωτήσεων σε βάσεις γνώσεων που κωδικοποιούνται με λογικές περιγραφών
 9. Κλιμακώσιμοι αλγόριθμοι συλλογιστικής για λογικές περιγραφών
 10. Λογικές περιγραφών για συγκεκριμένα πεδία (π.χ., χωρικό και χρονικό λογισμό)
Βαθμολογία:
 • Τέσσερεις σειρές ασκήσεων που περιλαμβάνουν τη λύση θεωρητικών προβλημάτων και τη σχεδίαση οντολογιών. Δεν υπάρχει τελική εξέταση.
Βιβλιογραφία:
 • Grigoris Antoniou and F. van Harmelen. A Semantic Web Primer. MIT Press, 2nd edition. 2008. http://www.ics.forth.gr/isl/swprimer/ (υπάρχει και στα Ελληνικά).
 • Pascal Hitzler, Markus Krötzsch and Sebastian Rudolph. Foundations of Semantic Web Technologies. Chapman & Hall/CRC, 2009. http://www.pascal-hitzler.de/
 • Dean Allemang and Jim Hendler. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. Morgan Kaufmann, 2008.
 • Franz Baader, Diego Calvanese, Deborah McGuinness, Daniele Nardi and Peter Patel-Schneider. The Description Logic Handbook: Theory, implementation and applications. Cambridge University Press, 2003.
 • Άρθρα από τη σχετική βιβλιογραφία και σημειώσεις.
 • Υλικό από εξειδικευμένες ιστοσελίδες και ιδιαίτερα την http://www.w3.org/2001/sw/ (The W3C Activity on the Semantic Web).