Περιγραφή  

Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 - Τμήμα άρτιων ΑΜ
 

Ύλη μαθήματος

 1. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού με τη γλώσσα C (pointers, structures, linked data representations).

 2. Αναδρομή

 3. Ενότητες και Αφαίρεση (modularity and data abstraction). Αφηρημένοι τύποι δεδομένων (abstract data types).

 4. Εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων

 5. Γραμμικές δομές δεδομένων: στοίβες (stacks) και ουρές (queues).

 6. Λίστες (lists)

 7. Ουρές προτεραιότητας και σωροί (priority queues and heaps)

 8. Δένδρα (trees): binary search trees, AVL trees, m-way search trees, 2-3-4 trees and red-black trees.

 9. Γράφοι (graphs): directed, undirected and weighted graphs, shortest path algorithms and minimum spanning tree algorithms.

 10. Πίνακες κατακερματισμού (hash tables).

 11. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης


Βαθμολογία

 • 3 Εργασίες: 3*1.6 = 4.8 μονάδες

 • 10 Εργαστήρια: 9*0.2 = 1.8 μονάδες + 0.2 μονάδες το μπόνους 10ο εργαστήριο

 • Τελική εξέταση: 3.4 μονάδες


Προσοχή: Οι εργασίες και το εργαστήριο είναι υποχρεωτικές και αντιστοιχούν στο 66%
(+ 2% μπόνους) του βαθμού στο μάθημα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την εξεταστική που κάποιος θα επιλέξει για να δώσει το μάθημα. Οι εργασίες παραδίδονται μόνο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα.